Högre seminarium i utbildningsrätt: Elever med långvarig skolfrånvaro – mödrars erfarenheter och praktiker

  • Datum: –12.00
  • Plats: Sammanträdesrum 234, Munken hus 1 Trädgårdsgatan 20, Uppsala
  • Föreläsare: Emma Laurin
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt
  • Kontaktperson: Viktor Brylla
  • Seminarium

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, inbjuder till ett högre seminarium inom det utbildningsrättsliga området på temat: Elever med långvarig skolfrånvaro – mödrars erfarenheter och praktiker Seminariet inleds av Emma Laurin, fil. dr och lektor i utbildningssociologi vid Uppsala universitet.

På senare år har elever med långvarig skolfrånvaro rönt uppmärksamhet i politik och media. Hur elevgruppen och deras familjer ska förstås och hjälpas är dock omdebatterat. Det finns endast lite svensk forskning på området. Framför allt saknas studier som tar utgångspunkt i familjernas egna perspektiv. Under seminariet diskuterar Emma Laurin mödrars erfarenheter och praktiker avseende barnens skolgång. Särskilt fokus läggs på betydelsen av familjernas sociala, ekonomiska och kulturella tillgångar samt mödrarnas känsloarbete.

Presentationen baseras på intervjuer som genomförts inom ramen för Emma Laurins avhandlingsprojekt Barn med diagnoser. Mödrars och skolors strategier i Stockholm och forskningsprojektet Elever med långvarig skolfrånvaro: En utbildningssociologisk studie som finansierats av Jerringfonden.

Senast uppdaterad: 2022-12-21