Mer om oss

Institutet för utbildningsrätt, IfU, har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i Sverige. IfU verkar med utgångspunkt i den breda vetenskapliga universitetsmiljön för att rättsvetenskapliga och närbesläktade frågor, med fokus på skola och högskola, belyses på ett fruktbart sätt. IfU är det viktigaste utbildningsrättsliga centret i Sverige. Ett annat mål är att forskning och annan verksamhet inom det utbildningsrättsliga området ska berika även andra samhällsområden.

Forskningen leder till ny kunskap om skolans och högskolans förutsättningar. Forskningsresultaten förväntas bland annat leda till lagändringar och därigenom bidra till rättsutvecklingen. Forskningsresultaten kommer även till användning i skolväsendet och högre utbildningar i landet och når på så vis rektorer, lärare och andra avnämare. Verksamheten vid IfU kan kort sagt sägas bidra till att höja kvaliteten på Sveriges utbildningsväsende.

Institutet för utbildningsrätt har som mål att bli det viktigaste utbildningsrättsliga centret i Norden och att på sikt bli en viktig samverkanspartner för utbildningsrättslig forskning i Europa.

Instruktionen för institutet

Definitionen av utbildningsrätt

Med begreppet utbildningsrätt fångas alla rättsligt intressanta frågor om all utbildning, såväl utbildning som regleras i skollag och högskolelag som annan utbildning. IfU har antagit följande definition av utbildningsrätt. Som synes inkluderar den många vetenskapliga infallsvinklar och discipliner.

Med utbildningsrätt förstås insikt i och analys av

  • alla de regler som styr målen för, innehålet i, organisationen av, styrningen av, tillsynen över och ansvaret för tubildning,
     
  • de bevekelsegrunder och uppfattningar som ligger bakom dessa regler och
     
  • de bevekelsegrunder och uppfattningar inom utbildningsområdet som inte vunnit gehör eller av andra skäl inte kommit till uttryck i skriftliga regler.

Utbildningsrätt är ett dynamiskt område som influeras av internationella strömningar och mångvetenskapliga analyser.

Senast uppdaterad: 2022-12-19